น้ำ พรกิ

สิ่งที่ต้องใช้

 • มะเขือเทศ 1-2 ลูก
 • น้ำ มัน
 • พริกสดเม็ดใหญ่ 5 เมด็ ซอยละเอยี ด
 • เพิ่มเติม:พรกิ เม็ดเล็กอกี เล็กนอ้ ย
 • กระเทียม 2 หวั ซอยละเอยี ด
 • หอมแดง 3 หวั หนั่ ละเอยี ด
 • กะปิ 1 ช้อนชา
 • เกลือ

เครื่องตกแต่ง

 • พริกเขยี ว 1 เมด็ หนั่ แวน่
 • ผักชี 1-2 ก้าน

วิธีการปรุง

 1. ปอกมะเขือเทศ ควักเมล็ดออกแล้วหั่นเต๋า
 2. อุ่นน้ำ มันในกระทะให้ร้อน เจียวพริกสด
  กระเทียม กับหอมแดงจนใส เติมกะปิ
  แล้วผดั เล็กนอ้ ย
 3. เตมิ มะเขอื เทศหนั่ เตา๋ กบั นำ้ ตาลออ้ ยลงไป
  แล้วเคี่ยวให้งวด ปรุงรสด้วยเกลือ
 4. เตรียมมันฝรั่งทอดตามคำ แนะนำ บนบรรจุ
  ภณั ฑ์ หรือทอดมันฝรั่งเป็นเวลา ± 5 นาทที ี่
  170 °C จนมีสีเหลืองทอง
 5. เสิร์ฟพร้อมน้ำ พริก ตกแต่งด้วยพริกเขียว
  หั่นแว่นกับผกั ชีสด