บิสเต็ก ตากาล็อก

สเตก็ เน้อื

สิ่งที่ต้องใช้

 • เนื้อสเต็กสนั นอก 2 ชิ้น
 • น้ำ มัน 2 ช้อนโต๊ะ
 • หอมใหญ่ 2 หวั หนั่ แวน่
 • มันฝรั่งทอด 800 กรมั

เครื่องหมัก

 • น้มะนาว 8 ช้อนโต๊ะ
 • ซอี ิ๊ว 150 มิลลลิ ิตร
 • กระเทียม 3 หวั บบุ พอแตก
 • พริกไทย

วิธีการปรุง

 1. ผมส่วนผสมสำ หรับทำ เครื่องหมักเข้าด้วย
  กัน แล้วหมกั เนื้อเป็นเวลา 15 นาที
 2. อุ่นน้ำ มันในกระทะให้ร้อน แล้วผัดหอมใหญ่
  จนเป็นสีน้ำ ตาลอมเหลือง นำ หอมใหญ่
  ออกจากกระทะ แล้วใส่เครื่องหมักลงไป
  ปล่อยให้งวดเป็นเวลา 2 นาที ใสเ่ นื้อลงใน
  กระทะ แลว้ ปลอ่ ยใหเ้ คยี่ วตอ่ ไปอกี 40 นาที
 3. เตรียมมันฝรั่งทอดตามคำ แนะนำ บนบรรจุ
  ภณั ฑ์ หรือทอดมันฝรั่งเป็นเวลา ± 5 นาทที ี่
  170 °C จนมีสีเหลืองทอง
 4. เสิรฟ์ เนื้อพร้อมหอมทอดกับมันฝรั่งทอด